Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)

Adres: ul. Kamińskiego 21

90-229 Łódź

TEL. 42 232 74 99

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Galeria ZDJĘĆ

Pedagogika specjalna (jednolite) - Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)

Celem kształcenia na kierunku jednolitych studiów magisterskich pedagogika specjalna o profilu praktycznym, jest przygotowanie absolwentów do wspierania potencjału rozwojowego jednostek, projektowania działań umożliwiających im realizację indywidualnych potrzeb gwarantujących satysfakcjonującą jakość życia w wymiarze indywidualnym i społecznym; a także zdobycie kwalifikacji oraz kompetencji kluczowych do realizacji profesjonalnych zadań zawodowych w obszarze opieki, wychowania, edukacji, terapii, rehabilitacji czy resocjalizacji, w zależności od wybranej specjalności. Kształcenie na kierunku “pedagogika specjalna” gwarantuje nabycie wiedzy z zakresu problematyki pedagogiki osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również kluczowych umiejętności i kompetencji warunkujących efektywne posługiwanie się interdyscyplinarną wiedzą w działaniach profesjonalnych – rozumienia, diagnozowania możliwości, potrzeb, trudności rozwojowych oraz specjalnych zdolności, osób o rozwoju atypowym bądź nieprzystosowanych społecznie oraz dobierania odpowiednich strategii pomocy i tworzenia systemów wsparcia. Istotą kształcenia jest wyposażenie absolwentów w kluczowe umiejętności umożliwiających wspomaganie indywidualnej drogi człowieka w realizacji jego potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i życiowych oraz personalizacji procesów opieki, wychowania, kształcenia, terapii, rehabilitacji i resocjalizacji – zgodnie ze współczesnymi trendami europejskiej myśli edukacyjnej oraz współczesnych paradygmatów pedagogiki specjalnej.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite) - Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)

Jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna umożliwiają zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Podstawowym celem według przyjętej koncepcji kształcenia jest wyposażenie studentów w wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, filozoficzną i aksjologiczną wspomagającą rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się, wykorzystywaną w codziennej pracy nauczycielskiej do efektywnego organizowania i wspierania integralnego rozwoju dziecka/ucznia oraz udzielania pomocy rodzicom/opiekunom w wychowaniu dziecka. W toku studiów na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA stwarzamy możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogicznych i biopsychicznych podstaw edukacji elementarnej oraz kompetencji do organizowania i realizacji zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, w tym diagnozowania i wspierania rozwoju wychowanków, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Proces kształcenia kompleksowo przygotowuje do realizacji zadań nauczyciela: obejmuje zarówno przekazanie wiedzy merytorycznej, jak i metodycznej warunkującej podejmowanie efektywnej działalności edukacyjnej w obszarze poszczególnych metodyk, w tym nauczania języka obcego. Program bazując na współczesnych koncepcjach edukacyjnych, podejmuje zagadnienie integracji treści kształcenia w praktyce szkolnej oraz nowych trendów w edukacji, w tym działań innowacyjnych. Kształcenie w ramach studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, trwa 5 lat i obejmuje 10 semestrów w ramach których realizowane są następujące moduły tematyczne:

moduł społeczno-humanistyczny
moduł komunikacyjny
moduł pedagogiki przedszkolnej
moduł pedagogiki wczesnoszkolnej
moduł psychologiczny dla nauczycieli
moduł dydaktyczny
moduł metodyczny
moduł wspierania rozwoju dziecka
moduł specjalnych potrzeb edukacyjnych
moduł diagnostyczny
moduł organizacyjny
moduł psychologiczno-pedagogicznych podstaw do nauczania języka obcego
moduł przygotowania do nauczania języka obcego
moduł metodyki nauczania języka obcego
moduł seminaryjno-metodologiczny
moduł studenckich praktyk zawodowych

Szczegółowy rozkład przedmiotów w poszczególnych modułach wskazano w programie kształcenia

Resocjalizacja i socjoterapia - Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)

Specjalność przygotowuje kadrę pedagogiczną do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie zarówno w instytucjach zamkniętych, jak i środowisku otwartym. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu teorii i metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych. W toku studiów przewidziane są praktyki w zakładach karnych, poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, placówkach socjalizacyjnych, placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w sądach w zespołach kuratorów sądowych itp. Absolwenci tej specjalności mogą być zatrudniani zakładach karnych, poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej, a także jako pedagodzy ulicy i pedagodzy rodzinni.

Zakres tematyczny:
Patologie społeczne - diagnoza, profilaktyka, terapia
Diagnostyka i programowanie postdiagnostyczne w resocjalizacji
Metodyka wychowania resocjalizującego i profilaktyki społecznej - projekt
Metodyka pracy ze sprawcą, ofiarą i świadkiem przemocy
Konstruowanie indywidualnych programów resocjalizacyjnych
Metodyka rozmów diagnostycznych i wspierających
Profilaktyka i terapia uzależnień
Podstawy i metody socjoterapii
Socjotechnika i ewaluacja działań socjotechnicznych
Metodyka pracy w środowisku zamkniętym
Metodyka pracy w środowisku otwartym
Metodyka pracy z kuratora sądowego
Psychologia małych grup i metodyka rozwiązywania konfliktów grupowych
Wolontariat i organizacje pożytku publicznego w pracy resocjalizacyjnej
Psychotechnika i wzór osobowy wychowawcy
Wprowadzenie w terapię rodziny
Podstawy interwencji kryzysowej
Trening interpersonalny i mediacja
Nowoczesne technologie w edukacji i terapii

Kwalifikacja i kariera:
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych lub socjoterapeutycznych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów odpowiednio niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju - Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)

Specjalność przygotowuje do pracy na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne. Absolwent uzyska kompetencje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych oraz psychoedukacyjnych dla uczniów i rodziców. Absolwent uzyska przygotowanie w zakresie diagnozy pedagogicznej, metod terapii pedagogicznej oraz metodyki zajęć terapeutycznych i wspierających rozwój dziecka.

Absolwent studiów posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy w charakterze nauczyciela/pedagoga z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością w szkolnictwie specjalnym oraz szkołach ogólnodostępnych oraz w zakresie pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością. Absolwent ma wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji osób z niepełnosprawnością w różnych jej wymiarach. Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy edukacyjnej, wychowawczej, terapeutyczno-rehabilitacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością, a także kompetencje w zakresie profilaktyki, diagnozowania, terapii trudności w uczeniu się. Wszyscy absolwenci niezależnie od wyboru specjalności nabywają kwalifikację z zakresu edukacji włączającej.

Zakres tematyczny:
Psychologiczne podstawy procesów uczenia się
Diagnoza funkcjonalna i wspomaganie rozwoju o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami lub specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami lub specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych z uczniami o SPE
Metodyka pracy z uczniem z deficytami w obrębie analizatora wzrokowego
Wybrane metody pracy terapeutycznej
Metodyka nauczania i wychowania dzieci i młodzieży z niepełnoprawnością intelektualną
Metodyka pracy z uczniem z deficytami w obrębie analizatora słuchowego
Metodyka pracy z uczniem z zaburzeniami rozwoju ruchowego
Praca z uczniem zdolnym
Praca z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową
Metodyka zajęć terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
Współpraca z rodziną dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Metody wspomagania dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną
Nowoczesne technologie w terapii i wspomaganiu rozwoju

Kwalifikacje i kariera:
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela terapeuty pedagogicznego w przedszkolach, szkołach i placówkach.
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)

Specjalność przygotowuje do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji warunkujących podejmowanie profesjonalnych działań w obszarze zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i życiowych oraz kompleksowego wspierania osoby niepełnosprawnej, projektowania wieloprofilowej terapii oraz organizacji kształcenia specjalnego i rehabilitacji.

Absolwent studiów posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy w charakterze nauczyciela/pedagoga z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością w szkolnictwie specjalnym oraz szkołach ogólnodostępnych oraz w zakresie pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością. Absolwent ma wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji osób z niepełnosprawnością w różnych jej wymiarach. Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy edukacyjnej, wychowawczej, terapeutyczno-rehabilitacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością, a także kompetencje w zakresie profilaktyki, diagnozowania, terapii trudności w uczeniu się. Wszyscy absolwenci niezależnie od wyboru specjalności nabywają kwalifikację z zakresu edukacji włączającej.

Zakres tematyczny:
Psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną
Diagnoza funkcjonalna i wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną
Metodyka nauczania i wychowania dzieci i młodzieży z niepełnoprawnością w stopniu lekkim
Metodyka nauczania i wychowania dzieci i młodzieży z niepełnoprawnością w stopniu znacznym
Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
Współpraca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
Wybrane metody pracy terapeutycznej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
Rewalidacja indywidualna
Metodyka pracy terapeutycznej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
Stymulowanie aktywności społecznej i ruchowej osób z niepełnosprawnością intelektualna
Nowoczesne technologie w rewalidacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualna

Kwalifikacje i kariera:
Studia umożliwiają zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, szkołach podstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, szkołach ponadpodstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, Absolwent uzyskuje także kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu, i inne ośrodki rewalidacyjne.

Opis Uczelni – Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi - Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)


Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi prowadzi kształcenie na studiach licencjackich, magisterskich oraz studiach podyplomowych o profilu praktycznym, pozwalającym na rozwijanie wiedzy stosowanej oraz praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych, zmierzających do przygotowania studentów i słuchaczy do pracy zespołowej oraz projektowej.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowaną kadrę dydaktyczno-naukową oraz doświadczonych praktyków z danego obszaru kształcenia. Oferta studiów na prowadzonych kierunkach budowana jest w oparciu o aktualne trendy edukacyjne oraz realne potrzeby, tak aby kierunki kształcenia, umożliwiały zdobycie kwalifikacji kluczowych z punktu widzenia aktualnych potrzeb rynku pracy.

Duży nacisk na praktyczność, efektywność i elastyczność kształcenia znalazły swój wyraz w proponowanych formułach studiowania.

Student może wybrać:

STUDIA TRADYCYJNE (stacjonarne) - zajęcia są realizowane podczas 15 dni zjazdowych w semestrze (wybrane soboty i niedziele)
STUDIA E-LEARNINGOWE (niestacjonarne) - zajęcia są realizowane w formie e-learningowej (poprzez Platformę E-learningową UNS) połączonej z tradycyjnymi zajęciami dydaktycznymi - w każdym semestrze podczas trzech zjazdów weekendowych w Łodzi.

w ramach dwóch popularnych kierunków studiów:
• BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
• PEDAGOGIKA

O Uczelni... - Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)


Uczelnia Nauk Społecznych to ceniona niepubliczna szkoła wyższa w Łodzi, oferująca studia tak pierwszego, jak i drugiego stopnia, które realizować można zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jednym z jej najważniejszych atutów jest innowacyjne podejście do kształcenia, którego efektem jest m.in. zastosowanie i udostępnienie studentom narzędzi e-learningowych.

Studia w Łodzi, na Uczelni Nauk Społecznych, to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich osób, którym zależy na kontynuowaniu edukacji w placówce charakteryzującej się wysokiej jakości kształceniem, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości dostosowywania trybu nauki do stylu życia, obowiązków rodzinnych czy zawodowych etc.Dlaczego my? - Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)

Uczelnia Nauk Społecznych koncentruje swoje działania na poszerzaniu oferty kształcenia oraz ciągłym jej doskonaleniu.

Dlaczego warto nas wybrać?

• Profesjonalna kadra - doświadczeni pracownicy dydaktyczno-naukowi oraz praktycy, specjaliści w swoich dziedzinach.
• Kameralna atmosfera - dla nas ważny jest każdy Student i wzajemne relacje
• Praktyczny profil studiów - zdobywasz wiedzę, ale przede wszystkim kluczowe umiejętności i kompetencje
• Dogodna forma - studia wspomagane metodami i technikami kształcenia na odległość

Rekrutacja na Studia na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi - Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)


Kandydat na studia Uczelni Nauk Społecznych może zapisać się na studia nie wychodząc z domu

Wystarczy, że wykonasz kilka kroków:

* Zarejestruj się on-line (http://wu.uns.lodz.pl/Rekrutacja/Logowanie)

lub wejdź na stronę uns.lodz.pl

1. Pobierz, wypełnij i podpisz kwestionariusz osobowy
2. Pobierz, wypełnij i podpisz druk studenckiego ślubowania
3. Pobierz i podpisz 2 egzemplarze umowy
4. Przygotuj:

- kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis świadectwa - do wglądu przy pierwszej wizycie w Rektoracie)
- kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu - patrz wyżej)
- 2 fotografie o wymiarze 45x35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
- 4 koperty ze znaczkami (4 x 2,35 zł) i adresem zwrotnym kandydata
- potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy z dopiskiem "opłata rekrutacyjna"

5. Wszystkie dokumenty z punktów 1-4 włóż w kopertę i wyślij (lub przywieź osobiście) na adres:

Uczelnia Nauk Społecznych
Biuro Rekrutacyjne
ul. Kamińskiego 21
90-229 Łódź

Po sprawdzeniu dokumentów skontaktujemy się z Tobą - powiemy co dalej i prześlemy wszystkie informacje konieczne by móc w pełni skorzystać z możliwości studiowania w UNS.

Życie studenckie - Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)

Elastyczność kształcenia

Uczelnia Nauk Społecznych stawia nie tylko na efektywność, lecz również elastyczność kształcenia, dzięki czemu realizowane w ramach oferowanych przez nią programów studia w Łodzi nie kolidują z innymi obowiązkami studentów – wciąż mogą być oni aktywni zawodowo, spędzać czas z dziećmi etc. W trybie stacjonarnym zajęcia dydaktyczne realizowane są w czasie 15 dni zjazdowych w semestrze (wybrane weekendy), a w trybie niestacjonarnym – trzech zjazdów weekendowych. Wszystko to dzięki zastosowaniu przez Uczelnię narzędzi e-learningowych (studenci mają wgląd w udostępniane im materiały dydaktyczne 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, a więc mogą powtarzać materiał zawsze wtedy, gdy mają na to czas i ochotę, dopasowując naukę do zawodowego czy prywatnego grafiku). To innowacyjne rozwiązanie to również oszczędności finansowe – studenci uczący się on-line rzadziej przyjeżdżają na zjazdy, nie muszą tak często opłacać noclegów w Łodzi etc.

Dobry start na rynku pracy

Studia na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi to przepustka do wymarzonej zawodowej kariery. Nasze programy zajęć są dostosowane do aktualnej sytuacji na rynku pracy, dzięki czemu nasi absolwenci bardzo szybko znajdują zatrudnienie w wybranej przez siebie branży.