Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

Studia płatne na kierunku pedagogika w Łodzi

Studia płatne na kierunku pedagogika w Łodzi

Uczelnia Nauk Społecznych

zdjecie


Studia pedagogiczne na Uczelni Nauk Społecznych realizowane są w ramach studiów licencjackich, magisterskich uzupełniających, a także jednolitych studiów magisterskich trwających pięć lat. Pięcioletnie studia to pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna. Dostępne są również trzyletnie studia licencjackie, które dostarczają wszechstronnej wiedzy o edukacji i nauczaniu. Program kształcenia realizuje cele związane z szeroko rozumianą praktyka pedagogiczną w różnych środowiskach oraz grupach wiekowych. Specjalności, jakie studenci mają do wyboru, to: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną, edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna, resocjalizacja i socjoterapia, terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju, doradztwo edukacyjno-zawodowe, trening interpersonalny i mediacje oraz opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Bogaty wybór różnorodnych specjalności sprawia, że studenci mogą realizować się i rozwijać zainteresowania w tej dziedzinie, która ich najbardziej interesuje.

Cena za studia: od 280 zł za miesiąc

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

zdjecie


Pedagogika w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu to studia pierwszego i drugiego stopnia. Studia licencjackie trwają trzy lata, natomiast magisterskie studia uzupełniające są dwuletnie. W ramach studiów pierwszego stopnia do wyboru są specjalności: opieka żłobkowa z pedagogiką Montessori, coaching, pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii, asystent osoby starszej z elementami andragogiki. Studia umożliwiają zdobycie pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej, łączą w sobie przedmioty teoretyczne z zajęciami praktycznymi, warsztatami, seminariami, szkoleniami. Studenci mają wiele możliwości rozwijania swoich zainteresowań, zdobywania nowych kwalifikacji i kompetencji w wybranych obszarach. Nauka odbywa się pod okiem wykwalifikowanej kadry wykładowców, wśród której sporo jest specjalistów-praktyków, prowadzących ćwiczenia, warsztaty i szkolenia. Wysoki poziom nauczania, świetnie przygotowana kadra i doskonała baza dydaktyczna gwarantują, że kształcenie w każdej specjalizacji na kierunku pedagogika będzie źródłem satysfakcji z wybranego kierunku.

Cena za studia: 1620 zł za semestr

Zasady rekrutacji na kierunku pedagogika na Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu zobacz więcej.

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

zdjecie


Pedagogika w Wyższej Szkole Ekonomii i Zarządzania w Łodzi to trzyletnie studia licencjackie oferowane w dwóch specjalnościach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagoterapii oraz pedagogika resocjalizacyjna z elementami mediacji. Kształcenie pozwala na zdobycie kwalifikacji niezbędnych do pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz resocjalizacyjnych. W trakcie kształcenia studenci zdobywają szeroki zakres wiedzy teoretycznej z przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych. W programie nauczania znajduje się również szereg zajęć praktycznych, warsztatów, seminariów i ćwiczeń, które pozwalają na zdobycie konkretnych umiejętności w wybranym obszarze specjalizacyjnym. Studenci kształcą się pod okiem doświadczonej kadry wykładowców oraz specjalistów-praktyków, mają możliwość rozwijania zainteresowań na dodatkowych kursach i szkoleniach, a także realizacji praktyk zawodowych w renomowanych ośrodkach i placówkach edukacyjnych. Absolwenci studiów pedagogicznych są kompleksowo przygotowani do pracy w wybranej specjalności.

Cena za studia: 4320 zł za rok

Zasady rekrutacji na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Ekonomii i Zarządzania w Łodzi zobacz więcej.

Społeczna Akademia Nauk

zdjecie


Studia pedagogiczne na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to kształcenie pierwszego i drugiego stopnia, które przygotowuje do podjęcia zatrudnienia w jednostkach edukacyjnych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych i innych. W ramach trzyletnich studiów licencjackich do wyboru są specjalizacje: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, resocjalizacja, doradztwo zawodowe i personalne. W trakcie kształcenia studenci zdobywają szeroką wiedzę z zakresu przedmiotów teoretycznych, takich jak pedagogika ogólna, psychologia rozwojowa i wychowawcza, historia wychowania, socjologia wychowania, teoretyczne podstawy wychowania, podstawy dydaktyki. Obok zajęć teoretycznych, w programie nauczania jest sporo zajęć praktycznych, ćwiczeń, szkoleń, seminariów, które pozwalają na zdobywanie dodatkowych umiejętności i kompetencji w wybranym obszarze specjalizacji. Studenci mają możliwość rozwijania zainteresowań, realizacji praktyk i szkoleń w dobrych ośrodkach edukacyjnych i wychowawczych, co pozwala im na kompleksowe przygotowanie do wykonywania przyszłego zawodu.

Cena za studia: od 310 zł za miesiąc

Zasady rekrutacji na kierunku pedagogika na Społecznej Akademii Nauk zobacz więcej.

Polska Akademia Otwarta

Polska Akademia Otwarta to uczelnia oferująca wiele kierunków kształcenia w ramach nauczania na odległość przez internet. W ofercie studiów pedagogicznych znajdziemy kształcenie pierwszego i drugiego stopnia, realizowane według najwyższych standardów edukacyjnych oraz nowoczesnych metod nauczania. Studenci studiów licencjackich mają do wyboru specjalności: resocjalizacja, doradztwo zawodowe i personalne oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Na studiach magisterskich uzupełniających do wyboru są natomiast specjalizacje: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, resocjalizacja z socjoterapią oraz diagnoza i terapia pedagogiczna. Program nauczania łączy w sobie bogaty zakres przedmiotów teoretycznych z zajęciami praktycznymi, warsztatami i sympozjami. Studenci kształcą się pod okiem doświadczonych wykładowców oraz specjalistów-praktyków z wybranych dziedzin pedagogiki. Wysoki poziom kształcenia, nowoczesne metody i narzędzia przekazywania wiedzy, a także program dopasowany do aktualnych trendów na rynku pracy gwarantują stuprocentową satysfakcję z wybranej ścieżki kształcenia.

Cena za studia: od 310 zł za miesiąc

Data publikacji: 26-01-2021

Aktualności z Łodzi