Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu (MEDYK), ul. Piotrkowska 278 - www.studialodz.com

top

Strona główna

Studia Łódź
img_ucz
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu (MEDYK)
logo_ucz

ul. Piotrkowska 278 zobacz na mapie>>

90-361 Łódź, woj. łódzkie

tel.: 42 683 44 18, fax.: 42 683 44 22

www: www.medyk.edu.pl, www.pedagog.edu.pl

e-mail: rekrutacja@medyk.edu.pl

Zobacz inne kierunki

Pedagogika - studia
Specjalizacje - studia I stopnia

spec. Pedagogika resocjalizacyjna - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Prewencja kryminalna - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Profilaktyka zagrożeń społecznych - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Terapia środowiskowa - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Coaching - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Edukacja dorosłych i BHP - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Gerantologia społeczna z elementami andragogiki - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Zarządzanie zasobami ludzkimi - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Specjalizacje - studia II stopnia

spec. Resocjalizacja w środowisku otwartym - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Pedagogika opieki i wychowania - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Menedżer projektów społeczno-kulturalnych - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Trener biznesu - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Pedagogika - studia I stopnia

Studia licencjackie na kierunku Pedagogika skierowane są do wszystkich osób, które chciałyby zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz uzyskać kwalifikacje niezbędne do wykonywania szeroko pojętego zawodu Pedagoga zarówno w Polsce, jak i w większości państw Unii Europejskiej.

W wyniku zrealizowania programu kształcenia Absolwent posiada podstawową wiedzę o ideałach, normach i powinnościach pedagoga, jest gotowy do planowania, organizowania i realizowania praktyk społecznych związanych z edukacją i szeroko pojętym wychowaniem. Potrafi kreatywnie działać na rzecz rozwoju człowieka w różnych fazach życia oraz spełniania funkcji konkret-nych instytucji oświatowych i opiekuńczych, zgodnie z wybraną specjalnością. Jest gotów do pro-wadzenia prostej analizy procesów i systemów edukacyjnych oraz ich kulturowych, społecz-nych, politycznych, historycznych i ekonomicz-nych kontekstów. Działalność Absolwenta cechuje odpowiedni poziom kompetencji personalnych i interpersonalnych, które nabywa w toku zajęć w uczelni oraz w czasie zawodowych praktyk studenckich, stano-wiących integralną i obowiązkową część programu kształcenia. Uczelnia zapewnia każdemu Studentowi miejsce praktyk, zgodnie z wybraną specjalnością i zainteresowaniami Studenta.Program specjalności PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA kładzie nacisk na nabycie kompetencji umożliwiających zaangażowanie się w proces wspomagania rozwoju dziecka. Umożliwia również zdobycie wiedzy na temat procesu kształtowania u dzieci motywacji poznawczej oraz umiejętności kierowania grupą przedszkolną, jak i wspierania rozwoju dziecka w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, diagnozy jego aktywności i organizowania zajęć zintegrowanych, określonych podstawą programową dla edukacji początkowej klas i-iii szkoły podstawowej. Umożliwia również zdobycie wiedzy na temat procesu kształtowania u dzieci motywacji poznawczej oraz umiejętności kierowania grupą wczesnoszkolną.Program specjalności COACHING pozwala zrozumieć istotę coachingu jako metodyki umożliwiającej rozwój potencjału człowieka. Uwzględnia również nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie wykorzystywania coachingu w różnych obszarach życia społecznego. Umożliwia także zdobycie wiedzy dotyczącej budowania relacji międzyludzkich, służących osobistemu i zawodowemu rozwojowi oraz wysokich kompetencji interpersonalnych.Program specjalności EDUKACJA DOROSŁYCH I BHP umożliwia poznanie możliwości zapewnienia wsparcia, pomocy i rozwoju osobistego osobom dorosłym, działania w obszarze edukacji dorosłych, a także zaznajomienie z zasadami funkcjonowania i organizacji bhp w zakładzie pracy, metodyki prowadzenia szkoleń bhp oraz przewidywania zagrożeń w środowisku pracy, ich eliminowania lub zmniejszania.Program specjalności GERANTOLOGIA SPOŁECZNA Z ELEMENTAMI ANDRAGOGIKI pozwala nabyć wiedzę na temat działań aktywizujących i wspomagających osoby starsze w pełniejszym udziale w życiu społecznym. Uwzględnia również poznanie specyfiki procesu starzenia się oraz jego biologicznych, psychicznych i społecznych skutków. W ramach specjalności studenci nabywają także wiedzę na temat różnych metod pracy indywidualnej i zespołowej z osobami starszymi.Program specjalności ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI umożliwia zdobycie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej dotyczącej pracy ludzkiej w kontekście pracy zawodowej. Uwzględnia także wykształcenie umiejętności w zakresie organizowania stanowisk pracy i kierowania zespołem.Program specjalności PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA uwzględnia nabywanie wiedzy o wychowaniu i edukacji osób niedostosowanych społecznie, nabywanie umiejętności diagnozowania przyczyn i mechanizmów zakłóceń i zaburzeń w procesie socjalizacji człowieka. Przygotowuje do działania adekwatnego do wyników diagnozy, w tym działania resocjalizującego, profilaktycznego i terapeutycznego w środowisku zamkniętym i otwartym.Program specjalności PREWENCJA KRYMINALNA uwzględnia nabywanie wiedzy o wychowaniu i edukacji osób niedostosowanych społecznie, nabywanie umiejętności diagnozowania przyczyn i mechanizmów zakłóceń i zaburzeń w procesie socjalizacji człowieka. Przygotowuje do działania adekwatnego do wyników diagnozy, w tym działania resocjalizującego, profilaktycznego i terapeutycznego w środowisku zamkniętym i otwartym.Program specjalności PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH kładzie nacisk na wiedzę o konstruowaniu i realizowaniu programów działań profilaktycznych w środowisku lokalnym. Uwzględnia przygotowanie do wspierania inicjatyw społecznych, mających na celu ograniczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, a także pomocy rodzicom w sytuacjach kryzysowych w szkole i poza nią.Program specjalności TERAPIA ŚRODOWISKOWA pozwala nabyć wiedzę na temat analizy konkretnych zjawisk natury opiekuńczej i wychowawczej, widzianych przez pryzmat poszczególnych jednostek ludzkich, grup społecznych oraz całych społeczności – z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska, w celu podjęcia działań terapeutycznych i wychowawczych.Wysokość czesnego na studiach I stopnia:
 • stacjonarne 1560 zł / semestr
 • niestacjonarne 1620 zł / semestr

 • Pedagogika - studia II stopnia

  Studia ii stopnia (magisterskie) na kierunku pedagogika adresowane są do absolwentów kierunków studiów i stopnia (licencjackich) lub jednolitych studiów magisterskich o dowolnym profilu, osadzonych w obszarze i dziedzinie nauk społecznych (z wyjątkiem kierunków osadzonych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie i nauki o obronności) i nauk humanistycznych. Są propozycją dla absolwentów szczególnie takich kierunków jak: pedagogika, socjologia, psychologia, komunikacja społeczna, filozofia, historia, religioznawstwo, nauki o rodzinie, nauki o sztuce, językoznawstwo, kulturoznawstwo. Studia przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga, zarówno w polsce, jak i w większości państw unii europejskiej.  Program specjalności PEDAGOGIKA OPIEKI I WYCHOWANIA uwzględnia nabycie wiedzy niezbędnej do wykonywania interdyscyplinarnych zadań zawodowych w zakresie pieczy nad dzieckiem oraz w zakresie opieki i aktywizacji osób starszych. Przewiduje także uzyskanie wiedzy i umiejętności zakładania i prowadzenia różnych form przedsiębiorstw w obszarze opieki.  Program specjalności RESOCJALIZACJA W ŚRODOWISKU OTWARTYM uwzględnia wiedzę o problematyce probacji, jej środkach i metodach oraz zasadach wychowania resocjalizującego. Zawiera także wiedzę o podstawach kurateli sądowej dla osób będących w konflikcie z normami obyczajowymi i prawnymi, pozwala nabywać umiejętności i kompetencje społeczne konieczne do wykonywania zadań praktycznych w środowisku otwartym na rzecz powrotu ludzi do pełnego i poprawnego funkcjonowania społecznego.  Program specjalności MENADŻER PROJEKTÓW SPOŁECZNO-KULTURALNYCH przewiduje nabycie wiedzy niezbędnej do działania w obszarze projektów społeczno-kulturalnych, realizowanych w rozmaitych strukturach wychowania, edukacji i kultury. W ramach specjalności studenci przygotowują się do podejmowania działań opartych na pogłębionej i operatywnej wiedzy pedagogicznej, wzbogaconej o wiedzę i umiejętności interdyscyplinarne, śladem uznanych, europejskich i światowych programów kształcenia.  Program specjalności TRENER BIZNESU uwzględnia przygotowanie do wykonywania i nadzorowania zadań zawodowych związanych ze wspieraniem dorosłych w kształceniu ustawicznym. Jego realizacja umożliwia nabycie kompetencji do prowadzenia działalności dydaktycznej w ramach szkoleń, warsztatów lub innych form nauczania dla zróżnicowanych grup zawodowych i wiekowych w różnego rodzaju placówkach.  Wysokość czesnego na studiach I stopnia:
 • stacjonarne 1680 zł / semestr
 • niestacjonarne 1680 zł / semestr

 • Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  Inne kierunki

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2017 2016 2015 2014 2013 2012

  35.98kierunek: lekarski - Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  35.6Ekonomia - Politechnika Gdańska

  33.55Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWSF) im. Leona Schillera w Łodzi

  29.25Filologia norweska, grupa z językiem angielskim - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu

  28.81Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  więcej

  Aktualności
  Konferencja ”Agile-Commerce 2018„ Społecznej Akademii Nauk

  Konferencja ”Agile-Commerce 2018„ Społecznej Akademii Nauk

  Katedra Gospodarki Elektronicznej Społecznej Akademii Nauk zaprasza na IV edycję Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Agile-Commerce 2018 - Your space, My space, Our space", która odbędzie się 13-14 kwietnia 2018 roku.

  czytaj więcej >>

  Konferencja o kreatywności Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

  Konferencja o kreatywności Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zaprasza na na III Konferencję Naukową Profesjonalizacja Kreatywności, która odbędzie się w dniach 19–20 kwietnia 2018 r. w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Jej celem będzie kwestia profesjonalizacji kreatywności ...

  czytaj więcej >>

  Konferencja pedagogiczna Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie

  Konferencja pedagogiczna Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie

  Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie, Instytut Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk, Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie oraz Akademia Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk są organizatorami IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pedagogika w służbie instytucjonalnej ...

  czytaj więcej >>

  Konferencja UNS w Łodzi o wspieraniu dzieci z wadami rozwoju mowy

  Konferencja UNS w Łodzi o wspieraniu dzieci z wadami rozwoju mowy

  Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi zaprasza na konferencję “Jak wspierać i wspomagać ucznia z wadami rozwoju mowy - niedosłuch, afazja…”, która odbędzie się 14 marca 2018 r. Wydarzenie jest częścią projektu edukacyjnego „Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach ...

  czytaj więcej >>

  Wizyta maturzystów na Uniwersytecie Łodzkim

  Wizyta maturzystów na Uniwersytecie Łodzkim

  Pod koniec ubiegłego tygodnia Uniwersytet Łódzki miał okazję gościć najlepszych maturzystów. Dla uczniów reprezentujących Kleszczów, Bełchatów, Łowicz oraz Piotrków była to niezwykła okazja do odwiedzenia murów uczelni oraz poznania atmosfery studiowania.

  czytaj więcej >>  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy