Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu (MEDYK), ul. Piotrkowska 278 - www.studialodz.com

top

Strona główna

Studia Łódź
img_ucz
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu (MEDYK)
logo_ucz

ul. Piotrkowska 278 zobacz na mapie>>

90-361 Łódź, woj. łódzkie

tel.: 42 683 44 18, fax.: 42 683 44 22

www: www.medyk.edu.pl, www.pedagog.edu.pl

e-mail: rekrutacja@medyk.edu.pl

Zobacz inne kierunki

Pedagogika - studia
Specjalizacje - studia I stopnia

spec. Pedagogika resocjalizacyjna - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Prewencja kryminalna - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Profilaktyka zagrożeń społecznych - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Terapia środowiskowa - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Coaching - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Edukacja dorosłych i BHP - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Gerantologia społeczna z elementami andragogiki - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Zarządzanie zasobami ludzkimi - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Specjalizacje - studia II stopnia

spec. Resocjalizacja w środowisku otwartym - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Pedagogika opieki i wychowania - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Menedżer projektów społeczno-kulturalnych - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Trener biznesu - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Pedagogika - studia I stopnia

Studia licencjackie na kierunku Pedagogika skierowane są do wszystkich osób, które chciałyby zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz uzyskać kwalifikacje niezbędne do wykonywania szeroko pojętego zawodu Pedagoga zarówno w Polsce, jak i w większości państw Unii Europejskiej.

W wyniku zrealizowania programu kształcenia Absolwent posiada podstawową wiedzę o ideałach, normach i powinnościach pedagoga, jest gotowy do planowania, organizowania i realizowania praktyk społecznych związanych z edukacją i szeroko pojętym wychowaniem. Potrafi kreatywnie działać na rzecz rozwoju człowieka w różnych fazach życia oraz spełniania funkcji konkret-nych instytucji oświatowych i opiekuńczych, zgodnie z wybraną specjalnością. Jest gotów do pro-wadzenia prostej analizy procesów i systemów edukacyjnych oraz ich kulturowych, społecz-nych, politycznych, historycznych i ekonomicz-nych kontekstów. Działalność Absolwenta cechuje odpowiedni poziom kompetencji personalnych i interpersonalnych, które nabywa w toku zajęć w uczelni oraz w czasie zawodowych praktyk studenckich, stano-wiących integralną i obowiązkową część programu kształcenia. Uczelnia zapewnia każdemu Studentowi miejsce praktyk, zgodnie z wybraną specjalnością i zainteresowaniami Studenta.Program specjalności PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA kładzie nacisk na nabycie kompetencji umożliwiających zaangażowanie się w proces wspomagania rozwoju dziecka. Umożliwia również zdobycie wiedzy na temat procesu kształtowania u dzieci motywacji poznawczej oraz umiejętności kierowania grupą przedszkolną, jak i wspierania rozwoju dziecka w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, diagnozy jego aktywności i organizowania zajęć zintegrowanych, określonych podstawą programową dla edukacji początkowej klas i-iii szkoły podstawowej. Umożliwia również zdobycie wiedzy na temat procesu kształtowania u dzieci motywacji poznawczej oraz umiejętności kierowania grupą wczesnoszkolną.Program specjalności COACHING pozwala zrozumieć istotę coachingu jako metodyki umożliwiającej rozwój potencjału człowieka. Uwzględnia również nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie wykorzystywania coachingu w różnych obszarach życia społecznego. Umożliwia także zdobycie wiedzy dotyczącej budowania relacji międzyludzkich, służących osobistemu i zawodowemu rozwojowi oraz wysokich kompetencji interpersonalnych.Program specjalności EDUKACJA DOROSŁYCH I BHP umożliwia poznanie możliwości zapewnienia wsparcia, pomocy i rozwoju osobistego osobom dorosłym, działania w obszarze edukacji dorosłych, a także zaznajomienie z zasadami funkcjonowania i organizacji bhp w zakładzie pracy, metodyki prowadzenia szkoleń bhp oraz przewidywania zagrożeń w środowisku pracy, ich eliminowania lub zmniejszania.Program specjalności GERANTOLOGIA SPOŁECZNA Z ELEMENTAMI ANDRAGOGIKI pozwala nabyć wiedzę na temat działań aktywizujących i wspomagających osoby starsze w pełniejszym udziale w życiu społecznym. Uwzględnia również poznanie specyfiki procesu starzenia się oraz jego biologicznych, psychicznych i społecznych skutków. W ramach specjalności studenci nabywają także wiedzę na temat różnych metod pracy indywidualnej i zespołowej z osobami starszymi.Program specjalności ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI umożliwia zdobycie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej dotyczącej pracy ludzkiej w kontekście pracy zawodowej. Uwzględnia także wykształcenie umiejętności w zakresie organizowania stanowisk pracy i kierowania zespołem.Program specjalności PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA uwzględnia nabywanie wiedzy o wychowaniu i edukacji osób niedostosowanych społecznie, nabywanie umiejętności diagnozowania przyczyn i mechanizmów zakłóceń i zaburzeń w procesie socjalizacji człowieka. Przygotowuje do działania adekwatnego do wyników diagnozy, w tym działania resocjalizującego, profilaktycznego i terapeutycznego w środowisku zamkniętym i otwartym.Program specjalności PREWENCJA KRYMINALNA uwzględnia nabywanie wiedzy o wychowaniu i edukacji osób niedostosowanych społecznie, nabywanie umiejętności diagnozowania przyczyn i mechanizmów zakłóceń i zaburzeń w procesie socjalizacji człowieka. Przygotowuje do działania adekwatnego do wyników diagnozy, w tym działania resocjalizującego, profilaktycznego i terapeutycznego w środowisku zamkniętym i otwartym.Program specjalności PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH kładzie nacisk na wiedzę o konstruowaniu i realizowaniu programów działań profilaktycznych w środowisku lokalnym. Uwzględnia przygotowanie do wspierania inicjatyw społecznych, mających na celu ograniczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, a także pomocy rodzicom w sytuacjach kryzysowych w szkole i poza nią.Program specjalności TERAPIA ŚRODOWISKOWA pozwala nabyć wiedzę na temat analizy konkretnych zjawisk natury opiekuńczej i wychowawczej, widzianych przez pryzmat poszczególnych jednostek ludzkich, grup społecznych oraz całych społeczności – z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska, w celu podjęcia działań terapeutycznych i wychowawczych.Wysokość czesnego na studiach I stopnia:
 • stacjonarne 1560 zł / semestr
 • niestacjonarne 1620 zł / semestr

 • Pedagogika - studia II stopnia

  Studia ii stopnia (magisterskie) na kierunku pedagogika adresowane są do absolwentów kierunków studiów i stopnia (licencjackich) lub jednolitych studiów magisterskich o dowolnym profilu, osadzonych w obszarze i dziedzinie nauk społecznych (z wyjątkiem kierunków osadzonych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie i nauki o obronności) i nauk humanistycznych. Są propozycją dla absolwentów szczególnie takich kierunków jak: pedagogika, socjologia, psychologia, komunikacja społeczna, filozofia, historia, religioznawstwo, nauki o rodzinie, nauki o sztuce, językoznawstwo, kulturoznawstwo. Studia przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga, zarówno w polsce, jak i w większości państw unii europejskiej.  Program specjalności PEDAGOGIKA OPIEKI I WYCHOWANIA uwzględnia nabycie wiedzy niezbędnej do wykonywania interdyscyplinarnych zadań zawodowych w zakresie pieczy nad dzieckiem oraz w zakresie opieki i aktywizacji osób starszych. Przewiduje także uzyskanie wiedzy i umiejętności zakładania i prowadzenia różnych form przedsiębiorstw w obszarze opieki.  Program specjalności RESOCJALIZACJA W ŚRODOWISKU OTWARTYM uwzględnia wiedzę o problematyce probacji, jej środkach i metodach oraz zasadach wychowania resocjalizującego. Zawiera także wiedzę o podstawach kurateli sądowej dla osób będących w konflikcie z normami obyczajowymi i prawnymi, pozwala nabywać umiejętności i kompetencje społeczne konieczne do wykonywania zadań praktycznych w środowisku otwartym na rzecz powrotu ludzi do pełnego i poprawnego funkcjonowania społecznego.  Program specjalności MENADŻER PROJEKTÓW SPOŁECZNO-KULTURALNYCH przewiduje nabycie wiedzy niezbędnej do działania w obszarze projektów społeczno-kulturalnych, realizowanych w rozmaitych strukturach wychowania, edukacji i kultury. W ramach specjalności studenci przygotowują się do podejmowania działań opartych na pogłębionej i operatywnej wiedzy pedagogicznej, wzbogaconej o wiedzę i umiejętności interdyscyplinarne, śladem uznanych, europejskich i światowych programów kształcenia.  Program specjalności TRENER BIZNESU uwzględnia przygotowanie do wykonywania i nadzorowania zadań zawodowych związanych ze wspieraniem dorosłych w kształceniu ustawicznym. Jego realizacja umożliwia nabycie kompetencji do prowadzenia działalności dydaktycznej w ramach szkoleń, warsztatów lub innych form nauczania dla zróżnicowanych grup zawodowych i wiekowych w różnego rodzaju placówkach.  Wysokość czesnego na studiach I stopnia:
 • stacjonarne 1680 zł / semestr
 • niestacjonarne 1680 zł / semestr

 • Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2016 2015 2014 2013 2012 2011

  43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

  31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

  30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  więcej

  Aktualności
  Wizyta maturzystów na Uniwersytecie Łodzkim

  Wizyta maturzystów na Uniwersytecie Łodzkim

  Pod koniec ubiegłego tygodnia Uniwersytet Łódzki miał okazję gościć najlepszych maturzystów. Dla uczniów reprezentujących Kleszczów, Bełchatów, Łowicz oraz Piotrków była to niezwykła okazja do odwiedzenia murów uczelni oraz poznania atmosfery studiowania.

  czytaj więcej >>

  PŁ zaprasza na 9. Ogólnopolski Konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych

  PŁ zaprasza na 9. Ogólnopolski Konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych

  Politechnika Łódzka zaprasza uczniów, studentów i entuzjastów tworzenia gier do udziału w 9. Ogólnopolskim Konkursie Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych. Rozgrywki finałowe planowane są na dni 29-30 czerwca br.

  czytaj więcej >>

  UŁ świętował swoje 72. urodziny

  UŁ świętował swoje 72. urodziny

  W dniu 24 maja br. Uniwersytet Łódzki obchodził uroczyście 72. rocznicę swojego powstania. Goście jubileuszu uczelni wzięli udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu, jakie odbyło się w murach Wydziału Filologicznego.

  czytaj więcej >>

  Drzwi Otwarte w „Medyku” już 8 czerwca!

  Drzwi Otwarte w „Medyku” już 8 czerwca!

  Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk w Łodzi zaprasza do udziału w nadchodzących Drzwiach Otwartych, które odbędą się już w najbliższy czwartek – 8 czerwca 2017 r. Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do kandydatów na studia i osób pragnących bliżej poznać popularnego „Medyka”. ...

  czytaj więcej >>

  PŁ zaprasza na obchody 72. rocznicy swojego powstania

  PŁ zaprasza na obchody 72. rocznicy swojego powstania

  Władze Politechniki Łódzkiej serdecznie zachęcają do udziału w uroczystych obchodach 72. rocznicy powstania uczelni. Organizowane z tej okazji posiedzenie senatu planowane jest na godzinę 11:00 w dniu 24 maja br. Goście spotkają się w audytorium im. Andrzeja Sołtana na Wydziale ...

  czytaj więcej >>  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy